Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VDWprint


 1 Algemeen

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is VDWprint, vertegenwoordigd door het bestuur, bestaande uit Stephan Vandeweyer hierna te noemen "VDWprint".

Alle leveringen van VDWprint aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen VDWprint en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien VDWprint deze schriftelijk heeft aanvaard.


2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) Op het platform van VDWprint zijn twee soorten shops beschikbaar. Enerzijds shops, die door VDWprint zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden („VDWprint-shops“) en anderzijds shops, die door onafhankelijke shopeigenaaren vormgegeven en geëxploiteerd worden („Partner-shops“). In elke shop wordt via de link “impressum” informatie over de exploitant van die shop gegeven.


(2) VDWprint is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een „VDWprint-shop“ aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.


(3) Voor de in je ‘partner shop’ aangeboden artikelen en designs en de inrichting van je shop, evenals het adverteren voor de aangeboden artikelen is alleen de shopeigenaar verantwoordelijk. VDWprint maakt zich deze inhoud van de shopeigenaar uitdrukkelijk niet eigen, zoverre ze niet overeenkomen met de regelingen in deze Algemene Voorwaarden en / of de regelingen van de Algemene Voorwaarden voor partners. Dat geldt met name in het geval dat shopeigenaaren in strijd handelen met hun verplichting om bij het sluiten van contracten met hun klanten in hun shops uitsluitend gebruik te maken van deze algemene voorwaarden van VDWprint.


3 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij VDWprint te bestellen.


(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans, Noors, Zweeds, Deens, Pools, Fins.


Daarop stuurt VDWprint de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij VDWprint is binnengekomen.


De overeenkomst komt pas tot stand wanneer VDWprint het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.


De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.spreadshirt.net in het gebruikersprofiel onder „Bestellingen“ worden bekeken.


(3) In verband met §2 (3) is het voor VDWprint als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of shopeigenaaren gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. VDWprint heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.


(4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat VDWprint zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer VDWprint verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer VDWprint nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.


4 Levering/verzending

(1) Het bestelde wordt in principe binnen 3 weken geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door VDWprint uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.


(2) Levering in de hele wereld. Meer informatie over de levering staat op www.help.spreadshirt.com/hc/nl, geleverd.


(3) De levering wordt uitgevoerd door een door VDWprint gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.


5 Prijzen

(1) Voor mensen die bestellen vanuit Europese staten, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco en Isle of Man zijn de weergegeven prijzen de eindprijzen. Ze zijn inclusief wettelijke heffingen, met name btw. Doorslaggevend is het leveradres.


(2) Voor mensen die bestellen van buiten de EU (behalve mensen uit Zwitserland, Liechtenstein, Monaco en Isle of Man) en vanuit gebieden in de EU-staten met bijzonderheden bij de behandeling van de btw (zie artikel 6 richtlijn 2006/112/EG) zijn de weergegeven prijzen nettoprijzen. Doorslaggevend is het leveradres. Als volgens de wettelijke bepalingen in het land van ontvangst btw moet worden betaald, moet deze bij ontvangst extra door degene die heeft besteld, worden betaald. Bovendien kunnen kosten en heffingen ontstaan die degene die heeft besteld bij ontvangst moet betalen.


(3) Klanten moeten de verzendkosten betalen die afhankelijk kunnen zijn van de bestelwaarde en plaats waarheen moet worden geleverd.


6 Betaling

(1) De betaling geschiedt naar wens van de klant per automatische incasso (SEPA-basis-mandaat), credit card, vooruitbetaling of andere betaalwijzen. VDWprint behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken. In het geval van betaling per automatische incasso (SEPA-basis-mandaat) zal VDWprint de vooraankondiging na gemaakte bestelling als bestelbevestiging naar de klant toesturen (zie hiervoor § 3 lid 2). De automatische incasso gebeurt bij bankinstellingen die rekeningen beheren in Duitsland, Oostenrijk en Spanje op z’n vroegst 1 dag na het toezenden van de vooraankondiging, bij bankinstellingen in andere landen op z’n vroegst 5 dagen na toesturen van de vooraankondiging.


(2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door VDWprint, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om VDWprint of de door VDWprint met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.


(3) VDWprint heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:


a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft VDWprint het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.


b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van VDWprint pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.


(4) De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden voor de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.


7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De producten blijven eigendom van VDWprint totdat alle openstaande vorderingen aan VDWprint zijn voldaan. Indien de klant een ondernemer in de zin van het Belgisch wetboek van koophandel is, blijft VDWprint eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.


(2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.


8 Garantie

(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. VDWprint kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.


(2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.


(3) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal VDWprint tevens de portokosten voor haar rekening nemen.


(4) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan VDWprint niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.


(5) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen overeenkomstig § 377 van het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits wetboek van koophandel) is nagekomen.


(6) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.


9 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van VDWprint is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. VDWprint is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is VDWprint onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van VDWprint beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval. De aansprakelijkheid op grond van het Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op de productaansprakelijkheid) blijft van de voorgaande regelingen onverlet.


(2) Voor zover de aansprakelijkheid van VDWprint in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van VDWprint.


10 Informatie over het herroepingsrecht van de consument

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (VDWprint, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Deutschland, Telefon +49 (0) 341 59 400 5900, Fax +49 (0) 341 59 400 5499, info@spreadshirt.net) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan VDWprint, info@vdwprint.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitzondering van herroepingsrecht


Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.


11 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

(1) Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van VDWprint de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.


(2) De klant zal VDWprint vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt VDWprint alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.


12 Afwijkingen van vorm en van technische aard

Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.


13 Bescherming van gegevens

VDWprint gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door VDWprint gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door VDWprint vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die VDWprint van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.


14 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat klanten via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunnen oproepen. Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.


15 Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering – rechtskeuze

(1) Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van VDWprint in Leipzig.


(2) Bij betwisting is de de rechtbank van Hasselt van toepassing. 


(3) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten. Indien de klant consument in de zin van § 13 van het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits wetboek van koophandel) is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland ligt, blijven de voorgeschreven bepalingen van deze staat rechtsgeldig.


(4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.


Versie 01/2020